Werkgever

U bent een werkgever die onder het paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten valt, PC 317 genoemd. Ongeacht of u al dan niet door de FOD Binnenlandse Zaken gemachtigd bent om te functioneren, dient u de werkgeversbijdragen rechtstreeks aan het Fonds te betalen. Het Fonds zal u om de drie maanden een debetnota sturen voor elke werkgeversbijdrage.


U kunt kennis nemen van de stortingsvoorwaarden van de bijdragen door hier te klikken.
In bepaalde gevallen kan het gebeuren dat om een prijsofferte te kunnen opmaken u een attest wordt gevraagd, die bevestigd dat u in orde bent met de bijdragebetaling.

 

Voor zover u in orde bent met de betaling van alle werkgeversbijdragen kunt u een attest aanvragen door hier te klikken. Vergeet niet de naam van uw onderneming en uw RSZ-nummer op te geven.

 

Aanvullende dagvergoeding

Een aanvullende dagvergoeding wordt toegekend aan de arbeiders die economisch werkloos zijn, waarvan de duur en het bedrag door het paritair comité worden bepaald.

 

Op dit ogenblik bedraagt de vergoeding € 11,25/dag voor een maximumperiode van 60 dagen, per werknemer en per referentiejaar dat loopt van 1 oktober tot 30 september.

Indien de arbeider economisch werkloos is, belast de werkgever zich met de berekening van de vergoeding en keert die tegelijk met zijn/haar loon uit.

 

Op verzoek van de werkgever betaalt het Fonds driemaandelijks de werkgevers terug die in orde zijn met de betaling van de verschillende bijdragen die aan het Fonds verschuldigd zijn, op basis van de informatie die door de kruispuntbank is verkregen.

 

Om de terugbetaling door het Fonds te kunnen verkrijgen, dient u elk kwartaal een aanvraag tot terugbetaling te doen met vermelding van volgende informatie:

  • Naam van uw onderneming
  • RSZ-nr.
  • Betrokken kwartaal
  • Totaal bedrag van het te verwerken kwartaal (*)
  • Rekeningnummer

(*) Indien de aanvraag betrekking heeft op meer dan één kwartaal, gelieve dan de aangegeven bedragen niet te cumuleren.

 

Werkgeversbijdragen

Het tarief van deze bijdrage bedraagt op dit ogenblik 12,51%. De berekeningsgrondslag van deze bijdrage is de totale loonsom aan 100 procent van de arbeiders.

Deze bijdrage dekt de voordelen die door het Fonds aan de arbeiders worden toegekend, zoals de buitengewone vakantietoelage; de gelijkstelling langdurige ziekte, het aanvullend brugpensioen en de tegemoetkoming in de economische werkloosheid.

 

Bijdrage Sectoraal pensioenplan

De bijdrage tot de sectorale pensioenregeling komt volledig voor rekening van de werkgevers.
Sinds 1 januari 2016 bedraagd ze 0,60% van de bruto jaarlonen van de werknemers uit de sector, waarop de inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden toegepast.

 

De berekeningsgrondslag wordt als volgt bepaald

  • Voor de bedienden: gewoon loon (vast en veranderlijk basisloon) x 13/12
  • Voor de arbeiders: RSZ-loon aan 108% x 13/12

Zijn niet inbegrepen, de buitengewone lonen, de verbrekingsvergoedingen en de vakantiegelden.

 

Opgelet, Aan deze 0,60% moeten de extra lasten worden toegevoegd, zoals 8,86% RSZ en 4,40% verzekeringstaks.

Het driemaandelijks toegepaste tarief bedraagt 0,6796% van de totale loonsom, berekend voor de arbeiders en de bedienden.

 

Bijdrage Opleiding:

Vanaf 1 juli 2009 zijn de werkgevers een bijdrage “Opleiding-risicogroepen” verschuldigd ten bedrage van 0,10% van de bruto jaarlonen waarop de inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden toegepast.

 

De berekeningsgrondslag wordt als volgt bepaald

  • Voor de bedienden: gewoon loon (code 100)

  • Voor de arbeiders: gewoon RSZ-loon aan 100% (code 1 tot 6)

Met behulp van deze opleidingsbijdrage stimuleert en steunt het Fonds via de Opleidingscommissie financieel de organisatie van initiatieven inzake leerlingenwezen en opleiding.

 

Sectorale opleiding

In het kader van de opleiding risicogroepen, hebben de sociale partners uit de sector van de bewaking en/of toezichtsdiensten besloten om meer aandacht en inspanning te besteden aan de opleidingen van de werknemers uit onze sector.

Om dit tot stand te brengen, heeft de sector een werkinstrument opgesteld : de « Commissie opleiding ». Deze commissie is paritaire samengesteld uit afgevaardigden uit de werkgevers- en werknemersorganisaties. CAO van 17 november 2016

De doelstellingen van deze commissie is veelzijdig: het bestuderen, het definiëren van de te ondersteunen en op te stellen projecten, zowel op sectoraal plan, als in uw onderneming.

Buiten het feit dat wij tegemoet komen, volgens de toekenningsvoorwaarden van de "trekkingsrechten", in bepaalde opleidingen georganiseerd door de werkgever, stelt de Commissie eveneens projecten op.
Indien u meer informatie wenst met betrekking tot de opleidingen en alle modaliteiten wilt ontvangen, mag u steeds contact met ons opnemen per mail: info@fseg-fbzb.be of per telefoon 02/528.89.90.

 

Vakbondspremie Bediende

Het Fonds zal jaarlijks een debetnota verzenden betreffende de betaalde vakbondspremies « bedienden ». Deze wordt uitgegeven met naleving van de interne controleprocedures en van de geldende reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

      

Aanvullende vergoeding Brugpensioen

Om het formulier “Aanvraag werkloosheid met bedrijfstoeslag” te downloaden, klik dan hier

 

 

Werkgever

 

Wenst u op de hoogte te

blijven? Voeg u dan toe in

onze database

 

 

 

Inschrijving in onze

database