Wie zijn wij?

Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bewaking is paritair samengesteld en heeft tot doel de solidariteit te bevorderen binnen het Paritair Comité 317 (PC 317). Het Fonds kent vergoedingen en andere voordelen toe aan de werknemers van de ondernemingen die vallen onder het Paritair Comité 317 voor de Bewakings- en/of toezichtsdiensten.

 

Het sociaal Fonds heeft binnen de sector de volgende opdrachten

- Het berekenen en toekennen van de buitengewone vakantietoelagen van de arbeiders.

- Het opstellen van de titels voor het verkrijgen van de vakbondspremie voor de bedienden.

- Het beheer en de betaling verzekeren van de regime van werkloosheid met bedrijfstoeslag SWT van de arbeiders.

- Het aanleggen en beheren van de dossiers inzake aanvullend pensioen (sectoraal pensioenplan)

- De terugbetaling berekenen van de tegemoetkoming in het kader van de economische werkloosheid.

- Het meefinancieren van bepaalde opleidingsactiviteiten voor de risicogroepen.

 

Financiering

Het Fonds heeft als taak rechtstreeks bij de werkgevers van de sector de verschillende bijdragen te innen zoals de patronale bijdrage, de bijdragen voor het sectoraal pensioenplan alsook voor de opleiding voor de risicogroepen.

 

Beheer

Het beheer van het sociaal Fonds wordt verzekerd door een raad van bestuur, die paritair is samengesteld uit afgevaardigden van de werkgevers en van de werknemers. Overeenkomstig de statuten van het Fonds is de raad van bestuur samengesteld uit 8 leden, bestaande uit 4 afgevaardigden die worden voorgedragen door de werkgeversorganisaties en uit 4 afgevaardigden die worden voorgedragen door de vakbondsorganisaties.

 

De raad van bestuur wordt vertegenwoordigd door de effectieve leden, bezit de meest ruime bevoegdheden om alle daden van beheer, bestuur en beschikking te stellen waarbij het Fonds is betrokken en om alle maatregelen te nemen om de goede werking van het Fonds te verzekeren.

 

Een uitgebreide raad van bestuur die is samengesteld uit 14 leden; 7 afgevaardigden voorgedragen door de werkgeversorganisaties en 7 afgevaardigden voorgedragen door de vakbondsorganisaties, is belast met bijzondere opdrachten zoals de vakbondspremies van de bedienden, de opleiding voor de risicogroepen en het sectoraal pensioenplan.

 

De algemeen Secretaris van het Fonds neemt alle taken, waarvan het dagelijks beheer van het Fonds op zich.

 

 

 


Missies

 

In enkele kliks vindt u

alle aspecten van onze

opdrachten.

 

Alle informaties zijn gemakkelijk

toegankelijk en geklasseerd

volgens arbeiders en

bediende.

Links

 

Een reeks nuttige links werden

opgesteld om u gemakkelijk

toegang te bieden op

antwoorden op al uw vragen.

 

 

 

Meer info

 

Contact

Uw wenst meer inlichtingen?

U kan ons ons bereiken

van maandag tot vrijdag

tussen 9u tot 13u.

Meer info