Bedienden

Syndicale premie

Elk jaar, wordt er een formulier opgesteld door het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking voor de verwerving van de syndicale premie, deze wordt ieder jaar begin januari verstuurd naar de bedienden.

 

Hoe kunt u uw syndicale premie voor bedienden innen?

 

Als u bediende bent (*), dient u uw luiken 1;2 en 3 van uw titel, ondertekend in te dienen bij uw vakbond.

(*) Herinnering: De syndicale premie voor bedienden is enkel bestemd voor de bedienden die lid zijn van een vakbond.

 

Wat moet u doen in geval van verlies of niet-ontvangst van uw titel voor de syndicale premie bedienden?

 

Als u uw titel niet ontvangen heeft of verloren bent, moet u een duplicaat aanvragen aan de hand van het document dat u hier kunt downloaden.

 

Sectoraal pensioenplan

Alle voltijdse of deeltijdse bedienden van de sector van de bewaking genieten bovenop het wettelijk pensioen ook van een aanvullend pensioen, indien ze de toekenningsvoorwaarden vervullen die vermeld zijn in de specifieke collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het sectoraal pensioenplan.

 

Het plan wordt volledig gefinancierd door uw werkgever die een bijdrage stort die op dit ogenblik 0,60% van de gewone lonen bedraagt (basis- en variabel loon aan 100% voor de bedienden).

 

Wat mag u van dat sectoraal pensioenplan verwachten ?

 

Op het einde van uw actieve loopbaan, namelijk op het ogenblik dat u met wettelijk pensioen, vervroegd pensioen of voltijds brugpensioen gaat, maar ten vroegste vanaf 60 jaar, ontvangt u een kapitaal of een lijfrente die is samengesteld uit de bijdragen die uw werkgever voor u zal gestort hebben. Indien u zou overlijden voor uw pensionering, zullen uw begunstigden een forfaitair bedrag ontvangen, zoals voorzien in het pensioenreglement.

 

Wie heeft recht op een aanvullend pensioen ?

 

U kunt aanspraak maken op een aanvullend pensioen vanaf de eerste dag die volgt op de datum van indiensttreding, indien deze datum later is.

 

Wat gebeurt er in geval van “uittreding”?

 

Met “uittreding” bedoelen we dat u vóór uw pensionering niet meer werkt in een onderneming uit de bewakingssector. Op dat moment heeft u de keuze tussen:

  • Uw reserves overdragen naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever.
  • De verzekering voortzetten bij de Rijksdienst voor Pensioenen, of bij een andere pensioeninstelling van uw keuze.
  • Niets doen; het geld zal vastgezet worden op een rekening tot uw pensionering.
 • Vanaf 01.01.2016, wanneer een aangeslotene zijn pensioen neemt (laat dit zijn; wettelijk, vervroegd of uitgesteld) is hij verplicht om het kapitaal te vragen zelfs als hij blijft werken.

Om over dit sectoraal pensioenplan alle nodige informatie te krijgen, kunt u de brochure hier downloaden.

 

Rechtsbijstand

Sinds 1 oktober 2018 geniet de werknemer die het slachtoffer is van een aanranding op zijn werk of op de weg van en naar zijn werk, een verzekering rechtsbijstand.

 

Deze verzekering dekt alle kosten van verdediging zoals (advocaat, gerechtskosten, deurwaarderskosten, enz.)

 

Rechtsbijstand is van toepassing als cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

• De werknemer is een slachtoffer.

• Er is lichamelijke en / of materiële schade.

• Als er alleen materiële schade is,  deze moet minimaal 500€ bedragen.

 

Uitzendkrachten en zelfstandigen die geen bijdragen aan het Fonds betalen zijn uitgesloten

van dit beleid.

 

De werknemer die slachtoffer is kan een aanvraag indienen bij het Fonds met behulp van het document: schadeaangifte.


Ambulante zorgverzekering

Sinds 1 juli 2020 dekt deze verzekering de kosten van gezondheidszorgen die niet aan een hospitalisatie gekoppeld zijn.

Deze verzekering is aangesloten bij Axa. Om uw account aan te maken na ontvangst van uw login en paswoord, surf naar het platform; https://myaxahealthcare.be. Op dit platform kan u al u gegevens raadplegen en wijzigen, kosten indienen enz.

Met behulp van de informatiebrochure hierkunt u alle type informatie terugvinden :

 

 1. Wat dekt de verzekering ?
 2. Hoe kan ik terugbetaald worden ?
 3. Bijkomende diensten

Voor meer informatie, bijstand of vragen, neem contact op met Axa :

 

 • Telefoon : 02/642.45.70
 • E-mail : surveillance.healtcare.be
 • Chat via WhatsApp, op my Axa Healtcare