Arbeider

Buitengewone vakantietoelage

Een buitengewone vakantietoelage (B.V.T.) wordt jaarlijks toegekend aan de arbeiders van de sector overeenkomstig het statuut Hoofdst. III art. 8 en van het HR Hoofdst. III art. 14. Deze toelage is gelijk aan 8,33% van het bruto jaarinkomen aan 100%, op basis van de referentieperiode gelegen tussen 1 oktober van het vorige jaar en 30 september van het lopende jaar. De toelage wordt eind november berekend en de titel wordt begin december verzonden.

 

Hoe kunt u uw buitengewone vakantietoelage ontvangen ?

 

Begin december ontvangt u een titel die u moet invullen en terugzenden naar:

Indien u bent aangesloten bij een vakbond, dient u uw titel (luiken 1, 2 en 3) naar behoren ondertekend aan te bieden bij uw vakbondsorganisatie.

Indien u niet bent aangesloten bij een vakbond, stuurt u luiken 1 en 2 terug naar het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bewaking, zonder te vergeten uw rekeningnummer erop te vermelden en te ondertekenen.

 

Wat moet u doen in geval van verlies, niet-ontvangst of van gedeeltelijk ontvangst van uw titel voor de buitengewone vakantietoelage ?

 

Verlies of niet-ontvangst: indien u uw titel niet hebt ontvangen of verloren bent, moet u uw verzoek om een duplicaat indienen met behulp van het document dat u hier kunt downloaden. De duplicaataanvragen zullen vanaf 20 januari behandeld worden.

 

Gedeeltelijk ontvangst: Gedeeltelijk ontvangst: u bent onderworpen aan een loonbeslag of schuldbemiddeling. U zult enkel de luiken 2 en 3 van de titel van de buitengewone vakantietoelage ontvangen, vergezeld van een verklarende brief. Om uw vakbondspremie te kunnen ontvangen, kunt u de luiken 2 en 3 voorleggen aan uw vakbondsorganisatie die u deze zal storten aan de hand van de regularisatieformulier. Vergeet niet het strookje onderaan op de verklarende brief terug te zenden naar het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bewaking om de betaling van het voor beslag vatbare gedeelte alsook van het eventuele saldo dat u toekomt, te activeren.

 

Indien u niet bij een vakbond bent aangesloten, stuur dan de naar behoren ingevulde en ondertekende brief, samen met luik 2 van de titel van de buitengewone vakantietoelage naar het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bewaking met opgave van uw rekeningnummer. Wij zullen u het eventuele saldo rechtstreeks uitbetalen.

Indien u onderworpen bent aan een schuldbemiddeling, zal uw volledige buitengewone vakantietoelage aan uw schuldbemiddelaar worden gestort.

 

Wilt u meer te weten komen over de beslagen, klik dan hier.

OPGELET: Om de betaling te activeren van het voor beslag vatbare gedeelte alsook van het saldo dat u toekomt, moet u in elk geval het strookje onderaan op de verklarende brief invullen.

 

Fiche 281.10, wat is dat?

 

De fiche 281.10, die door het Fonds in de loop van de maand maart wordt opgesteld, dient om uw jaarlijkse belastingaangifte in te vullen.

 

Landurige ziekte

U bent een arbeider die actief is in de sector van de bewakings- en/of toezichtsdiensten en u was gedurende meer dan 30 dagen ziek: het Fonds kent u dan een vergoeding toe. Deze vergoeding wordt berekend op basis van de bedragen die door het ziekenfonds werden uitbetaald zodra er een tegemoetkoming is van deze, rekening houdend met een maximum van 312 ziektedagen. Dat bedrag zal opgenomen worden in uw buitengewone vakantietoelage.

 

Ter herinnering: het gaat wel degelijk om een langdurige ziekte. Bij een arbeidsongeval zal het Fonds geen tegemoetkoming verlenen; het is de verzekering van de werkgever die de gelijkstelling zal integreren in uw maandelijkse vervangingsvergoeding.

 

NIEUW: Vanaf de periode 2017 (01/10/2016 - 30/09/2017), worden de ziektes van meer dan 30 dagen, aan de hand van de gegevens ontvangen van de kruispuntbank, automatisch gelijkgesteld bij de berekening van uw buitengewone vakantietoelage. U dient dus geen bijkomende stappen meer te ondernemen. 

 

Voor de voorgaande periodes, mag u dus nog steeds het volgend formulier gebruiken: Aanvraag gelijkstelling ziekte.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag "SWT" (voordien brugpensioen)

U bent een arbeider in de sector, u wenst te genieten van het regime werkloosheid met bedrijfstoeslag (S.W.T.) (brugpensioen) en u voldoet aan de toekenningsvoorwaarden? Dan zal u bovenop de werkloosheidsuitkeringen, een maandelijkse aanvullende vergoeding worden toegekend door het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bewaking.

 

U kunt uw “SWT” verkrijgen vanaf:


58 jaar (minder valide of ernstige fysische problemen) indien:


 • U de leeftijd van 58 jaar hebt bereikt ten laatste op 31 december 2020.

 • U 20 jaar voltijdse anciënniteit hebt in de sector.

 • U een beroepsverleden kunt verantwoorden van ten minste 35 jaar als loontrekkende.

 • U het statuut hebt als mindervalide werknemer erkend door een bevoegde overheid of een werknemer met ernstige lichamelijke problemen.

Deze voorwaarden moeten vervuld zijn bij het daadwerkelijke einde van de opzeggingstermijn of op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst effectief een einde neemt, namelijk de laatste dag van uw effectieve prestatie bij uw werkgever en voor de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst van 04 juli 2019

 

59 jaar (lange loopbaan) indien: 


 • U de leeftijd van 59 jaar hebt bereikt ten laatste op 30 juni 2021.

 • U recht hebt op een werkloosheidsuitkering.

 • U een beroepsverleden kunt verantwoorden van ten minste 40 jaar als loontrekkende. 

Deze voorwaarden moeten vervuld zijn bij het daadwerkelijke einde van de opzeggingstermijn of op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst effectief een einde neemt, namelijk de laatste dag van uw effectieve prestatie bij uw werkgever en voor de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst van 05 december 2019

 

62 jaar indien:

 • U de leeftijd van 62 jaar hebt bereikt.

 • U recht hebt op een werkloosheidsuitkering.

 • U 10 jaar voltijdse anciënniteit hebt in de sector.

 • U een beroepsverleden kunt verantwoorden van:

  • Voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021:
   • 40 jaar als loontrekkende voor mannelijke werknemers
   • 37 jaar als loontrekkende voor vrouwelijke werknemers
  • Voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2022
   • 40 jaar als loontrekkende voor mannelijke werknemers
   • 38 jaar als loontrekkende voor vrouwelijke werknemers

   

Deze voorwaarden moeten vervuld zijn bij het daadwerkelijke einde van de opzeggingstermijn of op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst effectief een einde neemt, namelijk de laatste dag van uw effectieve prestatie bij uw werkgever en voor de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst van 08 december 2020.

 

59 jaar (nachtarbeid) voor een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar indien:


 • U de leeftijd van 59 jaar hebt bereikt ten laatste op 30 juni 2021.
 • U recht hebt op een werkloosheidsuitkering.
 • U 20 jaar voltijdse anciënniteit hebt in de sector.
 • U een beroepsverleden kunt verantwoorden van minstens 33 jaar als werknemer.
 • U 20 jaar nachtprestaties kunt bewijzen. 

  59 jaar (nachtarbeid) voor een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar indien:


  • U de leeftijd van 59 jaar hebt bereikt ten laatste op 30 juni 2021.
  • U recht hebt op een werkloosheidsuitkering.
  • U 20 jaar voltijdse anciënniteit hebt in de sector.
  • U een beroepsverleden kunt verantwoorden van minstens 35 jaar als werknemer.
  • U 20 jaar nachtprestaties kunt bewijzen. 

  Deze voorwaarden moeten vervuld zijn bij het daadwerkelijke einde van de opzeggingstermijn of op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst effectief een einde neemt, namelijk de laatste dag van uw effectieve prestatie bij uw werkgever en voor de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 59 jaar met 33 jaar beroepsverleden en 35 jaar beroepsverleden van 04 juli 2019. 

   

  Hoe kunt u uw aanvraag indienen bij het Fonds?

   

  Om van de toeslag te kunnen genieten, moet u uw aanvraag bij het Fonds indienen met behulp van de volgende documenten :

  • Formulier "Aanvraag werkloosheid met bedrijfstoeslag” dat u met uw werkgever moet invullen;
  • Een globaal uittreksel van uw beroeps- en militaire loopbaan “multisectoriële individuele rekening”, dat wordt uitgereikt door de RVP, Zuidertoren, 1060 Brussel.
  • Het document “C17-beroepsverleden-antwoord”, uitgereikt door de RVA of uw uitbetalingsinstelling.

  De betaling van de maandelijkse toeslag SWT zal ten vroegste beginnen:

  • Wanneer uw "SWT" ingaat;
  • Op het ogenblik dat uw dossier volledig is en goedgekeurd door het Bureau van de administratie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen en door het Fonds.

  Het bedrag van uw vergoeding wordt berekend op basis van uw uurloon en van de toegekende werkloosheidsuitkering.
  Het minimum gewaarborgd nettobedrag uitbetaald door het Fonds bedraagt € 150 voor de “SWT”.
  OPGELET: als werkloze met bedrijfstoeslag bent u verplicht de schuldenaars op de hoogte te stellen van elke wijziging van uw persoonlijke situatie, ziekte, werkhervatting, niet-betaling van de werkloosheidsuitkering, alsook van uw schuldvorderingen.

   

  Sectoraal pensioenplan

  Alle voltijdse of deeltijdse arbeiders van de sector van de bewaking genieten bovenop het wettelijk pensioen ook van een aanvullend pensioen, indien ze de toekenningsvoorwaarden vervullen die vermeld zijn in de specifieke collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het sectoraal pensioenplan.

   

  Het plan wordt volledig gefinancierd door uw werkgever die een bijdrage stort waarvan hierbij de evolutie:

   

                   

    

  (*) percentage die berekend worden op de gewone lonen (basis- en variabel loon aan 108% voor de arbeiders).

   

  Wat mag u van dat sectoraal pensioenplan verwachten ?

   

  Op het einde van uw actieve loopbaan, namelijk op het ogenblik dat u met wettelijk pensioen, vervroegd pensioen of voltijds brugpensioen gaat, maar ten vroegste vanaf 60 jaar, ontvangt u een kapitaal of een lijfrente die is samengesteld uit de bijdragen die uw werkgever voor u zal gestort hebben. Indien u zou overlijden voor uw pensionering, zullen uw begunstigden een forfaitair bedrag ontvangen, zoals voorzien in het pensioenreglement.

   

  Wie heeft recht op een aanvullend pensioen?

   

  U kunt aanspraak maken op een aanvullend pensioen vanaf de eerste dag die volgt op de datum van indiensttreding, indien deze datum later is.

   

  Wat gebeurt er in geval van “uittreding”?

   

  Met “uittreding” bedoelen we dat u vóór uw pensionering niet meer werkt in een onderneming uit de bewakingssector. Op dat moment heeft u de keuze tussen:
  – Uw reserves overdragen naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever.
  – De verzekering voortzetten bij de Rijksdienst voor Pensioenen, of bij een andere pensioeninstelling van uw keuze.
  – Niets doen; het geld zal vastgezet worden op een rekening tot uw pensionering.

   

  • Vanaf 01.01.2016, wanneer een aangeslotene zijn pensioen neemt (laat dit zijn; wettelijk, vervroegd of uitgesteld) is hij verplicht om het kapitaal te vragen zelfs als hij blijft werken.

  Om over dit sectoraal pensioenplan alle nodige informatie te krijgen, kunt u de brochure hier downloaden.

   

  Rechtsbijstand

  Sinds 1 oktober 2018 geniet de werknemer die het slachtoffer is van een aanranding op zijn werk of op de weg van en naar zijn werk, een verzekering rechtsbijstand.

   

  Deze verzekering dekt alle kosten van verdediging zoals (advocaat, gerechtskosten, deurwaarderskosten, enz.)

   

  Rechtsbijstand is van toepassing als cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan:

   

  • De werknemer is een slachtoffer.

  • Er is lichamelijke en / of materiële schade.

  • Als er alleen materiële schade is,  deze moet minimaal 500€ bedragen.

   

  Uitzendkrachten en zelfstandigen die geen bijdragen aan het Fonds betalen zijn uitgesloten 

  van dit beleid.

   

  De werknemer die slachtoffer is kan een aanvraag indienen bij het Fonds met behulp van het document: schadeaangifte

   

  Ambulante zorgverzekering

   

  Sinds 1 juli 2020 dekt deze verzekering de kosten van gezondheidszorgen die niet aan een hospitalisatie gekoppeld zijn.

  Deze verzekering is aangesloten bij Axa. Om uw account aan te maken na ontvangst van uw login en paswoord, surf naar het platform; https://myaxahealthcare.be. Op dit platform kan u al u gegevens raadplegen en wijzigen, kosten indienen enz.

  Met behulp van de informatiebrochure hierkunt u alle type informatie terugvinden :

   

  1. Wat dekt de verzekering ?
  2. Hoe kan ik terugbetaald worden ?
  3. Bijkomende diensten

  Voor meer informatie, bijstand of vragen, neem contact op met Axa :


  • Telefoon : 02/642.45.70
  • E-mail : surveillance.healtcare.be
  • Chat via WhatsApp, op my Axa Healtcare